There was an error in this gadget

Friday, August 31, 2012

POINTS AND LINES ON POINT AND LINES


 دوست عزیز .کتابی که تو داری آنتیک است.که یکبار تجدیدچاپ شد ویکبار نشر الکترونیک . و حالا نشر 
چهارم ، چاپ اول(باشگاه ادبیات)با روی جلد زهره خالقی و مقدمه و افزوده به همت امیر عزتی منتشر شده است.در این باره که خط ها و نقطه را از ادبیات بیت دانسته ای ، من بر خلاف برخی ناقدان ، در ته دلم باتو موافقم. تفاوت عمده آن است که تنها بخش هایی از این کتاب به انگلیسی و فرانسه ترجمه شده و آن هم کوتاهی از من بوده یا وفاداری به متنی که هفت سالی به وقت نوشتن با آن عشق ورزیدم. ممنون از تلنگری که زدی و دیدار سازنده
کتاب آزاد را دکترروحانی پس از انقلاب راه انداخت که ناشر بلندی های ماچوپیچو ی نرودای ما بود ، به عنوان «دفترهای شعر آزاد ۲ » بعدهم که من اولین کتاب هرمز علیپور : با کودک و کبوتر را در کتاب موج منتشرکردم چاپخش آن برعهده کتاب آزاد بود.خط هاونقطه ها را اما کتاب موج و نشرواژه مشترکن منتشر کردند و کتاب آزاد تنها در پخش آن مشارکت داشت ممنون از توجهتان 


دوست عزیز مثل این که توفان نیواورلینز پاسخ دوم مرا باخود برد.و شایددوباره آن را بازگرداند..درباره قلمدادشدن خط ها و نقطه ها در زمره ی ادبیا ت بیت های دهه ی ۱۹۶۰-۷۰ نوشتم : طاهره صفارزاده که خود کارهایی از این دست داشت وقتی در سال ۱۳۵۵ سدستنوی


س کتاب را خواند آن را اثری اریژینال وبکلی ایرانی دانست . م.آزاد بر عکس آن را تحت تاثیر بیت ها،ادبیات سیاهان و کارل سندبرگ می دانست و بااین حال دنبال باقی شعرها بود و از لاغربودن کتاب شکوه داشت! کریمی حکاک با اشرافی وسیع تر به ادبیات انگایسی، کتاب را همسان آثار الن گینزبرگ می پنداشت. اظهارنظرهاییی کلی ترهم توسط پورجوادی در مجله نشر دانشگاهی یااحمد سینا در قلمک پاریس و سوید و یا دیگران شد که لابد آرشیویست هایی مثل دهباشی آنها را برای آینده گان محفوظ داشته اند...باز از نظر من هرگز دریافت ها و برداشت هایی همچون خط ها و نقطه ها را در آثار بیت ها نمی توان یافت، هرچند فضا و بیان همسایه گی دارد همچنان که در میان خود شاعرا ن بیت ویا ایرانیانی که بعد ها جذب گینزبرگ و فرلینگتی و خط ها و نقطه ها شدند هم این تشابهات حتا به صورت تاثیربرداری مستقیم هست گیرم که عصبیت ها و حساسیت ها ممکنست رنگ و انگ شخصی بر جای گذارده باشد و به همین گونه واژه بندی، بیان و diction که بهرتقدیر از زیرنگاه خواننده ی ناقد و ناقدخواننده نمی گریزد. البته مراد از واژه بندی همان گزینش کامات است در گفتمان ، ومتفاوت است از سبک به عنوان مرحله ی متعا لی رفتار شاعر که کلمات را درهم می تند و ترکیب می کند . این جا بیشتر کوشش دارم که بر فارسی دانی و تسلط شاعر برزبان مادری و تلمذ ا ن تاکید بگذارم که نه تنها در شاعران مهاجر بل در شاعران وطنی نیز خصوصیتی نه چندان بارز است و نیاز به کاربسیار دارد.
جوجه های برشته ی کلنل کنتاکی از افزوده هاست


پس از چهل سال 
حالا کلنل خودشان رفته اند آفریقا هواخوری
و باد هوا شده اند همراه بیزنس شان
اما رییس جدید مرغداری
هرروزازدفتر فروتن کارش ، کاخ سابق
می آیدکنار سیم های خاردار می ایستد
شکم گنده اش را تکان می دهد
ریش سپیدش را می خاراند
اول جوجه های مطیع و حرف شنو و ساکت و بی سر و صدا را صدا می کند
و می فرستد میدان جنگ
با مین ها بازی کنند
یا توی مرداب هاباموشک ها خوش باشند
بعد جوجه های جنگی را
مثل سابق می اندازند توی روغن داغ
و آن هاکه به چنگش نمی افتند
می روند جایی دیگربرای برای خواندن برای نوشتن
برای اپل پای،همبرگر،هات داگ، باربی کیو
و فرنچ فرایز
که حالا دیگر فریدام فرایز شده است
بهار۲۰۰۰

a

Wednesday, August 29, 2012

LINES AND DOTS/KHAT HA VA NOGHTEH HA

باشگاه ادبیات منتشر کرد

خط ها و نقطه‌ها
١٣۵٤ – ١٣٤٨
گزینه‌ شعرهای فرامرز سلیمانی
چاپ اول(باشگاه ادبیات)، تابستان 1391
طراح جلد: آرمین ابراهیمی با استفاده از تابلوی زهره خالقی
http://www.mediafire.com/

http://khathavanoghteha.blogspot.com/2012/08/lines-and-dotskhat-ha-va-noghteh-ha.html

Thursday, August 9, 2012

KFC جوجه های برشته ی کلنل کنتاکی - ۲

پس از چهل سال 
حالا کلنل خودشان رفته اند آفریقا هواخوری
و باد هوا شده اند همراه بیزنس شان
اما رییس جدید مرغداری
هرروزازدفتر فروتن کارش ، کاخ سابق
می آیدکنار سیم های خاردار می ایستد
شکم گنده اش را تکان می دهد
ریش سپیدش را می خاراند
اول جوجه های مطیع و حرف شنو و ساکت و بی سر و صدا را صدا می کند
و می فرستد میدان جنگ
با مین ها بازی کنند
یا توی مرداب هاباموشک ها خوش باشند
بعد جوجه های جنگی را
مثل سابق می اندازند توی روغن داغ
و آن هاکه به چنگش نمی افتند
می روند جایی دیگربرای برای خواندن برای نوشتن
برای اپل پای،همبرگر،هات داگ، باربی کیو
و فرنچ فرایز
که حالا دیگر فریدام فرایز شده است
بهار۲۰۰۰

Saturday, December 4, 2010

KANDINSKY'S POINT AND LINE

kandinsky's point and line,watercolor
modified 6.1.2012
می خواهم هزار تو باشم بی هزار
می خواهم نقطه باشم
در کژ مژ تو
بی نقطه یا هزار
هزار با ر تو در بی هزار با ر تو
می خواهم هزار باشم با ر

WHAT WAS
THE NAME OF THAT STRANGE COUNTRY
AND FLICKER OF POINTS AND LINES
IN THE MARSH?
F.S.
from:MARG ETEBAR/DEATH OF VALUE
KHATHA VA NOGHTEHA/POINTS AND LINES,
MOJ and VAJEH,TEHRAN 1360/1981,p 50Monday, January 4, 2010

LINES AND DOTS/KHATHA VA NOGHTEHA/خطها و نقطه ها

faramarz soleimani' s khatha va noghteha
cover by:a.aghdashlu
logo by: m.pilaram
4th ed;2010
mojbook e- series
FARAMARZ SOLEIMANI:
KHATHA VA NOGHTEHA/LINES AND DOTS
1ST ED; MOJ&VAJEH,TEHRAN 1361/1982
2ND ED; MOJ,NEW YORK 1370/1991
3RD ED;UNDER PRINT
4TH ED;E-EDITION 2010

"...LINES AND DOTS/KHATHA VA NOGHTEHA...IS A SELECTION OF FARAMARZ SOLEIMANI' S POEMS DURING HIS YEARS OF POST DOCTORATE EDUCATIONS IN UNITED STATES , FROM 1348 TO 1354/1969 TO 1975..."
from: PUBLISHERS NOTE
AS THIS BOOK HAS BEEN OUT OF PRINT AND A NEW EDITION IS STILL WITH PUBLISHER SINCE 2005,AN E-EDITION HERE IS AVAILABLE FOR INTERNATIONAL AUDIENCE.
YOU MAY FIND TRANSLATIONS OF SOME POEMS ON THIS SITE

MOJ BOOK E-SERIES